logo

Kalite Mühendisliği ve Yöneticiliği Eğitimi

38 VİDEO || Ömür boyu erişim

1

Kalite Yönetim Sistemine Giriş

Kalite yönetim sistemi müşterinin beklentisinin aşılmasını amaçlayan, ekip çalışmasını destekleyen, bütün birimlerin ve faaliyetlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini gerçekleştiren bir yönetim anlayışıdır.

2

ISO 9001 ve Diğer Standartlar

PUKÖ Döngüsü Kalite William Edwards Deming tarafından geliştirilmiştir. PUKÖ Döngüsü; Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al aşamalarından oluşuyor. Bir üründeki kalite problemi farklı sebeplere dayanmakla birlikte, genellikle sorumlu yöneticiyi kaynak olarak işaret ediyor.

3

Kalite Yönetim Sisteminin Temel Esasları ve Kavramları

7 kalite yönetim prensibinde, revize edilen ISO 9000 kalite yönetim sistemi standartları serisi temel alınmıştır. Bu prensipler, kıdemli yöneticiler tarafından, performanslarının iyileştirilmesi konusunda kılavuz olacak iskelet yapı olarak kullanılabilir.

4

Proses Yaklaşımı Sürekli İyileştirme ve Karar Almada Gerçekçi Yaklaşım

Proses yaklaşımında; faaliyetler, faaliyetlerle ilişkili kaynaklar ve kesişimler, proses olarak yönetildiğinde, istenen sonuçlara ve hedeflere daha etkin bir şekilde ulaşılır. Çalışan her bireyin hedefi sürekli iyileştirme olmalıdır. Karar alma sırasında, verilerin ve bilgilerin analizinde geçerli doğrulanmış yöntemle uygulanmalıdır.

5

ISO 9001 Tarihçesi

ISO 9001 standartının 1959 yılında ortaya çıkışından sonra ihtiyaçlar sonucunda standart üzerinde değişiklikler yapılmıştır.

6

ISO 9001 Kalite Yönetim Prensipleri

Kalite yönetim sisteminin kılavuz kitabı olan ISO 9001 Kalite Yönetim Prensipleri; müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, sürekli iyileştirme, kanıtlara dayalı karar verme yaklaşımı ve ilişki faydasıdır.

7

IS0 9001 Maddelerine Genel Giriş ve 4. Madde Kuruluşun Bağlamı

Kuruluş, amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve kalite yönetim sistemlerinin amaçlanan sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları tayin etmesi gerekmekte aynı zamanda kuruluş bu iç ve dış hususlarla ilgili bilgiyi izlemeli ve gözden geçirmelidir.

8

4. Madde Kuruluşun Bağlamı ve 5. Madde Liderlik

Kuruluşun Bağlamı bölümü 4.4 maddesi, kalite yönetim sistemi ve kalite yönetim sisteminin prosesleri anlatılmaktadır.

9

5. Madde Liderlik ve 6. Madde Planlama

ISO 9001 standartının 5. maddesi liderlikte belli prosedürler uygulayarak üst yönetim vasıtasıyla kalite yönetim sistemi için liderlik ve taahhüt göstermelidir 6. Madde kuruluş, kalite yönetim sistemi için ihtiyaç duyulan ilgili fonksiyon, seviye ve proseslerde kalite amaçlarını oluşturmalıdır.

10

6. Madde Planlama ve 7. Madde Destek

6.2.2 Kalite amaçlarına ulaşmak için planlama yaparken, kuruluş: ne yapılacağını, hangi kaynakların gerekeceğini, kimin sorumlu olacağını, ne zaman tamamlanacağını, sonuçların nasıl değerlendirileceğini tayin etmelidir.

11

7. Madde Destek

Kalite yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini etkileyen kendi kontrolü altında çalışan kişi/kişilerin gerekli yeterliliğini belirlemelidir.

12

8. Madde Operasyon I

8. maddeye kadar planlama yapıldı, artık operasyonun kendisine geçiyoruz. 8. maddeye kadar planlama yapıldı, artık operasyonun kendisine geçiyoruz.

13

8. Madde Operasyon II

Kuruluş, ürün ve hizmetlerin daha sonraki sunumunu güvence altına almak için bir tasarım ve geliştirme prosesi oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır.

14

8. Madde Operasyon III

Kuruluş, erişilmesi amaçlanan sonuçların tanımlandığı, tasarım ve geliştirme sonuçlarının şartları karşılama kabiliyetini değerlendirmek için gözden geçirmelerin yapıldığı, tasarım ve geliştirme çıktılarının, girdi şartlarını karşıladığını güvence altına almak için doğrulama faaliyetlerinin yapıldığı, 8.3.4 belirtilen durumları güvence altına almak için tasarım ve geliştirme prosesine kontroller uygulamalıdır.

15

8 Madde Operasyon IV

Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet kısmında kuruluş, kendi denetiminde olduğu veya kendisi tarafından kullanıldığı sürece, müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyete itina göstermelidir.

16

8. Madde Operasyon ve 9. Madde Kontrol et

Kuruluş, şartlara uymayan çıktıların istenmeyen kullanımı veya teslimatını önlemek amacıyla tanımlanmasını ve kontrol edilmesini güvence altına almalıdır. 9. madde proseslerimizin izlenerek ölçme ve analizden sonra değerlendirme yapma kısmıdır.

17

9 Madde Kontrol et ve 10 Madde İyileştirme

Yönetimin gözden geçirmesi gereken girdi hususlarını dikkate alınarak planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları; iyileştirme için fırsatlar, kalite yönetim sistemi ile ilgili her türlü değişiklik ihtiyacı ve ihtiyaç duyulan kaynaklarla ilgili karar ve faaliyetleri kapsamalıdır. 10 madde iyileştirme maddesi önlem alma maddesidir.

18

Bölüm 4 – İç Deneticilik Yöntemleri

ISO 19011:2018 denetleme prensipleri kılavuzudur

19

Deneticilerin Sahip Olması Gereken Bilgi ve Beceriler

Denetimciler; denetim prensipleri, prosedürler ve teknik bilgilerine, yönetim sistemi ve referans dokümanlarına, organizasyon durumuna, uygulanabilen kurallara, düzenlemeler ve diğer ilgili şartlar gibi bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.

20

Denetimi Planlama ve Denetimi Gerçekleştirme

Denetim programını yönetmekle sorumlu olan kişi; denetim programının kapsamını belirleme, denetim programı ile alakalı riskleri belirlemeli ve değerlendirmelidir. Aynı zamanda sorumlu kişi denetim sorumluluk ve prosedürünü belirler, denetçilerin değerlendirilmesi dahil gerekli kaynakların sağlandığına emin olur.

21

Denetici Ekibi Nasıl Oluşturulmalı

Denetici ekip oluştururken birimlerden bağımsız kişiler tercih edilmelidir. Denetime daha az hakim kişiyle denetime daha çok hakim kişiler eşleştirilebilir. Aynı zamanda denetimin nasıl bir yaklaşımla denetleneceği önceden belirlenmelidir.

22

Ürün ve Süreç Tasarımında Kalite Yaklaşımı

Ürün tasarımı, ürünün kullanım özelliklerini belirlemek ve bunları gösteren ilk örneği (prototip) oluşturmak üzere yapılan çalışmalardır. Süreç tasarımı, ürün veya ürünü oluşturan parçaların hangi tür üretim süreci içinde, hangi donanım araçlarından geçerek, nasıl üretileceğini ortaya çıkaran çalışmaları kapsar.

23

Müşteri Girdileri Tasarım Hedefi Prototip Yapımı ve Kontrol Planı

Ürünün daha sonraki kullanıcıları, ihtiyaç ve beklentileriyle ilgili olarak çok değerli bilgiler sağlayabilirler. Bu veriler de müşteri memnuniyeti ölçümleri doğrultusunda iyileşme için müşteri ve/veya tedarikçi tarafından kullanılmalıdır.

24

Geri Bildirimin Değerlendirilmesi Düzeltici Faaliyetler Proses FMA ve Servis FMA

Kalite planlaması proses onayı ve devreye alınması ile sona ermez. Çıktının bütün genel ve özel değişim nedenleri parça imalatı yapıldığı zaman değerlendirilebilir.

25

Risk Öncelik Göstergesi FMA Doldurma ve Dizayn FMA

Önemli hata önleme tekniklerinden olan FMEA (Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi) yöntemi, hataları zamanında belirlenmesine, analiz edilmesine ve uygunsuzlukların bertaraf edilmesine yönelik faaliyetleri içerir.

26

Kalite Gelişme Araçları: 5N1K Beyin Fırtınası Neden-Sonuç Diyagramı

Kalite geliştirme araçlarında 7 temel vardır. Kalite Geliştirme araçlarının kullanıldığı kuruluşlarda 5N 1K sorularana sistemli ve eksiksiz cevaplar verilir. Sorulara eksiksiz cevap verildiğinde kalite geliştirmede bir problemi, bir nedeni, bir çözümü vb. eksiksiz olarak belirlemeye olanak verir.

27

Pareto Analizi POKE-OKE ve 5S

Wilfredo Pareto isimli İtalyan ekonomist Pareto Prensibi de denilen 80/20 kuralını ortaya çıkarmış ve bu kural Pareto analizi yönteminin temelini oluşturmuştur.

28

SPC (İPK) ve Kaizen

İstatistiksel süreç kontrolü, endüstriyel veya ticari girişimlerde var olan üretimin devamını veya sağlıklı geliştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. “Kaizen stratejisi, Japon yönetiminde başlı başına en önemli kavramdır.

29

Kaizen Karmaşık Kaizen ve MUDA

Kobetsu Kaizen Formu 12 adımdır. Kobetsu kaizen ilk 6 adıma kadar çalışmaları planlayıp Kaizen’i gerçekleştirecek olan alt ekibe projeyi vermeli ve devamında danışmanlık yaparak ekibin istenen zamanda Kaizen’i bitirmesini sağlamalıdır

30

MUDA Kaizen (Yenilik) ve 6 Sigma

Kaizen ile yenilik arasındaki farklar bulunmaktadır. Altı sigmanın kurucularından Mikel Harry altı sigmayı şöyle ifade eder: “…belirli hata kaynaklarını saptamak ve onları yok etmek için verileri toplayan ve istatistiksel analizleri kullanan bir yöntemdir.

31

Bölüm 7 – Doküman Yönetimi I

Kalite Yönetim Sistemi Kurulu olan bir kuruluşta yürürlükte ve uygulanan dokümante edilmiş bilgiler yani dokümanlar kayıtlar olmalıdır.

32

Bölüm 7 – Doküman Yönetimi II

Kuruluş doküman yazımında belirli prosedürlere uymalıdır.Bu prosedürün amacı yapılacak tüm faaliyetlerin dokümantasyon esaslarını belirlemektir.

33

Bölüm 7 – Doküman Yönetimi III

Dokümante edilmiş bilginin sürdürülmesinde revize edildikten sonra eski bilgiler rafa kaldırılır. Bu bilgilerin saklama ortamı ve süresine ihtiyacımız vardır. Kuruluşun kalite yönetim sistemi, bu standartta istenen dokümante edilmiş bilgiyi, kuruluş tarafından, kalite yönetim sisteminin etkinliğini artırmak için belirlenen dokümante edilmiş bilgiyi içermelidir. Kalite El Kitabınızda tekrarlar içermemelidir.

34

Bölüm 7 – Doküman Yönetimi Prosedür Talimatlar Formlar ve Format

KYS Prosedürleri, kaliteyi doğrudan etkileyen faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesinde kullanılan ve KEK’na temel teşkil eden dokümanlardır.

35

ISO 14001 Nitelikleri ve İSO 14001 Maddelerine Giriş

Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyada ISO 14001 Standardı ile bilinmektedir. Çevre Yönetim Sisteminin, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardından sonra uluslararası kuruluşlarda tanınması ve uygulanması çok hızlı olmuştur.

36

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi: Terimler ve Tanımlar

Bir karar veya faaliyeti etkileyebilen veya bunlardan etkilenebilen ya da bunlardan kendinin etkilenebileceğini düşünen kişi veya kuruluşdır. (bk. Madde 3.1.4). Örnek vermek gerekirse müşteriler, topluluklar, tedarikçiler, düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları, yatırımcılar ve çalışanlar…

37

ISO 14001 Kuruluşun Bağlamı

Kuruluş, amacıyla ilgili olan ve çevre yönetim sistemlerinin amaçlanan çıktılarına ulaşmak için yeteneğini etkileyen iç ve dış hususları tayin etmelidir. Bu hususlar, kuruluş tarafından etkilenen ve kuruluşu etkileme potansiyeli olan çevre durumlarını kapsamalıdır.

38

ISO 14001 Kuruluşun Bağlamı ve Liderlik

Kuruluş, çevre yönetim sistemini kurarken ve sürdürürken Madde 4.1 ve Madde 4.2’de elde edilen bilgileri de değerlendirmelidir.

39

ISO 14001 Planlama

Kuruluş; Madde 6.1.1 ila Madde 6.1.4’te belirtilen şartları karşılamak için gerekli proses/prosesleri oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Kuruluş, uygunluk yükümlülüklerini dokümante edilmiş bilgi olarak muhafaza etmelidir.

40

ISO 14001 Planlama ve Destek

Çevre politikası ile uyumlu” ifadesi, çevre amaçlarının, üst yönetim tarafından ortaya konulan taahhütler ile (sürekli iyileştirme ile ilgili taahhüt dahil) açık şekilde desteklendiği ve uyumlu olduğu anlamına gelir. Kuruluş, çevre yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları belirlemeli ve sağlamalıdır.

41

ISO 14001 Operasyon ve Performans Değerlendirme

Kuruluş, çevre yönetim sistemi şartlarını karşılamak ve Madde 6.1 ve Madde 6.2’de tanımlanan faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan prosesleri oluşturmalı, uygulamalı, kontrol etmeli ve sürekliliğini sağlanmalıdır.

42

ISO 14001 Performans Değerlendirme

Kuruluş; çevre performansını izlemeli, ölçmeli, analiz etmeli ve değerlendirmelidir. Kuruluş; neyin izlenmesi ve ölçülmesi gerektiğini, uygulanabildiğinde, geçerli sonuçları güvence altına almak amacıyla izleme, ölçme, analiz ve değerlendirme yöntemlerini, kuruluşun çevre performansını neye göre değerlendireceğini gösteren kriterler ve uygun göstergeleri vb. şeyleri tayin etmelidir.

43

ISO 14001 İyileştirme ve Önleme

Kuruluş, iyileştirme için fırsatları tayin etmeli ve çevre yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına erişmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmelidir.

44

İSG Güvenlik Konsepti Yönetim Sistemi Amaç ve Maddeleri

ISO 45001 Dünyanın uluslararası unvana sahip ilk standartlarından biridir. İş Sağlığı ve Güvenliği Standartı en değerli varlığınız olan çalışanlarınızı korumaya yönelik standartların tamamına denir.

45

ISO 45001 İSG Giriş: Terimler ve Tanımlar

İSG, kuruluşların işe dayalı yaralanma ve hastalıkları önleyerek sağlıklı çalışma ortamları sağlaması ile birlikte önceden önlem alarak İSG performanslarını arttırmalarına imkân vermek amacıyla bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin (İSG) şartlarını belirtir ve bu sistemin kullanımı için rehberlik yapar.

46

ISO 45001 İSG Kuruluşun Bağlamı

Kuruluşun ve bağlamının anlaşılabilmesi için kuruluş, yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarını, bu çıktılara ulaşabilme yeteneğini etkileyen iç ve dış hususları belirlemelidir.

47

ISO 45001 İSG Liderlik

Üst yönetim, İSG yönetim sistemine ilişkin liderlik ve taahhüdü İSG Yönetim Sistemi 5 maddeyle açıklanmaktadır. Uluslararası kavramlar ve standartlar da iş sağlığı ve güvenliğine yönetici, işveren veya patron olarak değil liderlik yaklaşımı ile bakmaktadır.

48

ISO 45001 İSG Planlama

Kuruluş, İSG yönetim sistemini planlarken, Madde 4.1’de (bağlam) atıf yapılan hususları, Madde 4.2 (ilgili taraflar) ve Madde 4.3’te (İSG yönetim sisteminin kapsamı) atıf yapılan şartları dikkate almalıdır.

49

ISO 45001 İSG Planlama

İSG hedeflerinde; kuruluş İSG yönetim sisteminin ve İSG performansının (bk. 10.3) sürekliliğini sağlamak ve sürekli iyileştirmek için ilgili fonksiyonlarda ve seviyelerde İSG hedeflerini oluşturmalıdır.

50

ISO 45001 İSG Destek

Kuruluşun operasyonuna destek olabilecek her türlü şey bu kapsamda yer almalıdır. Bunlar; Kaynaklar, Yetkinlik, Farkındalık, İletişim, Dokümante edilmiş bilgilerdir.

51

ISO 45001 İSG Operasyon

Kuruluş, İSG yönetim sisteminin şartlarını karşılamak için ihtiyaç duyulan prosesleri 8.1.1’deki maddeler yoluyla planlamalı, uygulamalı, kontrol etmeli ve sürekliliğini sağlamalıdır ve Madde 6’da belirlenen faaliyetleri uygulamalıdır.

52

ISO 45001 İSG Performans Değerlendirme I

Kuruluş, izleme, ölçme, analiz ve performans değerlendirme proses/proseslerini oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır.

53

ISO 45001 İSG Performans Değerlendirme II

Kuruluş; kalibrasyonu yapılmış veya doğrulanmış, izleme ve ölçme makine ve teçhizatının kullanıldığını ve sürekliliğinin sağlandığını uygun şekilde güvence altına almalıdır.

54

ISO 45001 İSG İyileştirme-Önleme

Kuruluş, iyileştirme için fırsatları tayin etmeli (bk. Madde 9.1, Madde 9.2 ve Madde 9.3) ve çevre yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına erişmek için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmelidir.

Başa Dön

Dokümanlar

logo

Bölüm 1 Kalite Yönetim Sistemine (KYS) Giriş Eğitimi

logo

Bölüm 2 ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Esasları Eğitimi

logo

Bölüm 3 ISO 9001 KYS Gereklerinin Eğitimi

logo

Bölüm 4 ISO 19011 Denetim - Denetim Tipleri Denetçiler - Denetim Planı Eğitimi

logo

Bölüm 5 Ürün ve Süreç Tasarımında Kalite Eğitimi

logo

Bölüm 6 Kalite Geliştirme Araçları Eğitimi

logo

Bölüm 7 Dokümantasyon Eğitimi

logo

Bölüm 8 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

logo

Bölüm 9 ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Ek Standartlar

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

IATF 16949 Otomotiv ve Yan Sanayi Kalite Yönetim Sistemi

ISO / IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarın Yeterliliği İçin Genel Şartlar

AS 9100 Uluslararası Havacılık Ve Uzay Sanayi Kalite Yönetim Sistemi