Uluslararası ISO 22000:2018 Baş Denetçi Eğitimi

Tülin Ay

Gıda Mühendisi-Baş Denetçi

Güvenli gıda, sağlıklı yaşamla paraleldir. Gelin, hep birlikte Uluslararası ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri standardını öğrenerek herkes için parlak bir geleceğe adım atalım!

99 video eğitim
Image
Eğitim Tanıtım videosu
Ders Planı
 • Genel Bilgilendirme

  20:20

  Eğitim neleri kapsamaktadır ve eğitim esnasında değinilecek konular hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Eğitimin temel amacı hakkında bilgi verilerek, gıda güvenliği tetkikçilerini, planlama, tetkike hazırlık ve raporlama dahil, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi prensiplerine ve uygulamalarına değinilmektedir.

 • Baş Denetçilik Nedir

  06:35

  Baş denetçilik görevinin genel tanımlaması ve baş denetçilik için sorumlulukların yerine getirilmesinin önemi için genel bilgilendirme yapılmaktadır. Kuruluşun herhangi bir yönetim sistemi denetlerken ilgili yönetim sisteminin kuruluşu iyileştirmesine ve iş hedeflerine ulaşmasında biz nasıl faydalı olabiliriz?

 • ISO 22000-2018 Genel Bakış ve Kapsam

  22:31

  Yönetim standartları arasında yer alan ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin bölümleri yapısı ve ana alt yapısının gereklilikleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir. GGYS, gıda tüketimlerinin güvenli olmasını sağlamak için bir gıda işletmesindeki gıda güvenliği tehlikelerini kontrol etmeye yönelik çalışmaların gerekliliğinden bahsedilmektedir.

 • ISO 22000 Terimlerin Anlamları

  22:13

  Standardı anlamak için terimlere hakim olmanın önemi üzerinde durularak terimlerin genel açıklamaları örnekler ile desteklenerek anlatılmaktadır.

 • ISO 22000 Standart Maddelerine Genel Bakış ve PUKO İlişkisi

  09:09

  ISO 22000 standardının madde numaralarının açıklamasının yapılması ile birlikte standart yapısına hakim olunması sağlanmaktadır. Standardın yapısının ana prensibini oluşturan PUKO döngüsünün tanımlaması ile ISO 22000 standardı ile bağdaştığı noktalara değinilmektedir.

 • Kuruluşun Bağlamı-İlk Dört Maddesi

  17:27

  Bağlam nedir ve bağlam ile ilgili oluşturulan dokümanları nasıl kontrol ederiz yeterlilikleri nasıl anlaşılır gibi konular bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Liderlik-Politika Sorumluluklar

  08:45

  Standardın 5. maddesi, gıda güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesi ve gıda güvenliği yönetim sisteminin etkili olarak yürütülmesi hususunda üst yönetimin ve çalışanların rollerinden bahsedilmektedir.

 • Planlama

  12:48

  Kuruluşun bağlamı ve ilgili tarafların beklentileri göz önünde bulundurularak risk ve fırsatlar belirlenmek için gerekli bilgiler aktarılmaktadır.

 • Madde 7 Destek

  20:14

  GGYS için gereken kaynakları belirlemek ve bu kaynakları sağlamak ile ilgili sorumluluk paylaşımı ile ilgili açıklamalar yapılmaktadır.

 • Çalışmanın Planlanması ve Kontrolü

  03:57

  Kuruluş, güvenli ürün gerçekleştirme için ihtiyaç duyulan prosesleri tanımlaması ve bu proseslerin sürekliliğini sağlamak için yapılan planlama hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 • Öngereksinim Programı

  13:07

  Gıda üretiminin tüm aşamaları için, olası gıda güvenliği tehlikeleri tanımlanması ve ÖGP’ler oluşturulması hakkında genel açıklamalar bu dersimizde yer almaktadır.

 • İzlenebilirlik Sisteminin Kurulması

  06:31

  Ürünün kontrol altında tutulması için kurulması gereken izleme sistemi hakkında genel bilgiler verilmektedir.

 • Acil Durumlara Hazırlık ve Müdahale

  03:58

  Acil durumlar tanımlanması ve bunlara ilişkin plan hakkında yapılacakları kapsayan ayrıntılı açıklamalardan bahsedilmektedir.

 • Tehlike Analizi Ön Çalışmaları

  15:37

  Hammaddeden tüketici kullanımına kadar tüm aşamalarda, yapılan tehlike analizi için açıklayıcı bilgiler verilmektedir.

 • Tehlike Analizinin Belirlenmesi

  08:22

  Tehlike Kontrol Planı hazırlanması, KKN’ler ve OÖGP’ler için kritik limitler belirlenmesi ve periyodik olarak izleme koşulları ile ilgili açıklamalar yapılmaktadır.

 • İzleme ve Ölçmenin Kontrolü

  06:29

  Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin sürekliliğini sağlamak için tüm aşamalarda izleme/ölçme noktaları belirlenmesi ve kontrolüne yönelik bilgilere bu dersimizde yer verilmektedir.

 • Operasyonel Ön Gereksinim Planları ve Tehlike Kontrollerinin Doğrulanması

  03:57

  Kurulan sistem yönelik kontrollerin yapılarak doğrulama faaliyetlerinin belirlenmesi sağlanmasının önemi ile ilgili açıklamalar yapılmaktadır.

 • Ürün ve Proses Uygunsuzluklarının Kontrolü

  15:14

  Kurulan sisteme yönelik uygunsuzlukların ele alınması ve yönetilmesinin önemi sistemdeki yeri hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 • İzleme Ölçme Analiz Değerlendirme

  06:07

  Sistem performansı için gerekli veriler toplanması ardından sistemin performansını belirlemek için yapılan analizlerin açıklamaları bu dersimizde yer almaktadır.

 • 9.2 İç Tetkik Maddesi

  07:04

  Bu dersimizde, sistemin iyileştirilmesi için yapılan ölçme faaliyetlerinden olan iç tetkik prosesinin yürütülmesi ve sonuçları hakkında genel bilgilere verilmektedir.

 • Yönetimin Gözden Geçirilmesi

  05:53

  Sistemin performans sonuçlarının görüşülmesi adına yapılan gerekli toplantıların girdileri ve çıktılarını inceleyerek bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 • İyileştirme

  18:30

  İç tetkik, yönetimin gözden geçirmesi, doğrulama, vb. uygulanan kontroller vasıtasıyla elde edilen veriler baz alınarak, iyileştirme alanları belirlenmesi hakkında açıklamalar bu dersimizde yer almaktadır.

 • ISO 22000 Denetiminde Kullanılacak Standartlar

  14:55

  Bu dersimizde; ISO/IEC 17021-1:2015, ISO 19011 tüm yönetim sistemleri ve ISO 22003 GGYS–Belgelendirme kuruluşları için şartlar hakkında genel bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 • Proses Yaklaşımı ve Denetime Uygulanması

  12:15

  Prosesler için hedeflerin, girdilerin, çıktıların ve kaynakların tanımlanması, proseslerin izlenmesi, ölçülmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve etkileşimleri bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Denetimin Döngüsü-Parametrelerİ ve Kapsamı

  11:11

  Bu dersimizde; denetimin kapsamı, hedefleri ve kriterleri anlatılmaktadır.

 • Tetkik Prensipleri ve Tetkikçilerin Sorumluluğu

  11:58

  ISO 19011:2018 standardına göre tetkik prensipleri ve sorumlulukları ayrıntıları bu dersimizde açıklanmaktadır.

 • Denetçilerin Yetkinliği ve Değerlendirmesi

  15:11

  Denetçilerin yönetim sistemleri hakkında bilgi ve becerilerinin edinilmesi ardından değerlendirme prensiplerinin ayrıntılarına bu dersimizde yer verilmektedir.

 • Denetim Faaliyetlerine Genel Bakış

  22:06

  Tetkik Programının Yönetilmesi hazırlık aşaması ve yürütülmesinin gereklilikleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

 • Risk Temelli Denetim Yaklaşımı

  06:57

  Kuruluştaki proseslerden ve kontrollerden bağımsız olarak yönetim sisteminde var olan riskler hakkında bilgiler aktarılmaktadır.

 • Aşama Bir Denetiminin Amacı

  27:10

  Tetkik edilenin yönetim sistemi dokümantasyonunun denetlenmesine bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Doküman Gözden Geçirmeleri ve Değerlendirmeleri

  22:17

  İkinci aşama denetimine hazır olabilmek adına yapılan birinci aşama denetimlerinin ana konusunun doküman gözden geçirme olarak belirlenmesinin ardından dokümanların kontrol yöntemleri hakkındaki bilgilere bu dersimizde yer verilmektedir.

 • Aşama I Denetim Raporu

  13:05

  Bu dersimizde, yapılan denetiminin ardından rapor hazırlığı ve gereklilikleri hakkında bilgiler ayrıntılı olarak aktarılmaktadır.

 • Aşama II Denetimine Hazırlık

  15:20

  Aşama I denetimi yapılan kuruluşun aşama II denetimine uygun olmasının ardından yapılan planların ve denetçinin bu alandaki sorumlulukları bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Soru Listesi Kullanılması

  22:05

  Denetime yapılan hazırlıklar arasında yer alan soru listesinin hazırlanmasının önemi ve gerekli hazırlık aşamasının yapılmasına yönelik bilgiler aktarılmaktadır.

 • Aşama II Denetiminin Aşamaları

  09:39

  II. aşama denetimin genel amacının ve yapılması durumunda yürütme aşamalarının açıklamaları bu dersimizde yapılmaktadır.

 • Açılış Toplantısının Yapılması I

  29:01

  Bu dersimizde; açılış toplantısının yapılmasının gereklilikleri ve yapılması esnasında bahsedilmesi gereken ana konuların anlatılması ve konuların anlatılma nedenleri denetim prosesi içerisinde değerlendirilmektedir.

 • Açılış Toplantısının Yapılması II

  26:50

  Bu dersimizde; açılış toplantısının yapılmasının gereklilikleri ve yapılması esnasında bahsedilmesi gereken ana konuların anlatılması ve konuların anlatılma nedenleri denetim prosesi içerisinde değerlendirilmektedir.

 • Delile Dayalı Denetim Yaklaşımı

  20:28

  Bu dersimizde, yapılan denetimlerde karar mekanizmasını direk etkileyen ve denetim sonunun görüşülmesi esnasında belirleyici öneme sahip konuların değerlendirmesi esnasında delile dayalı yaklaşımın öneminden bahsedilmektedir.

 • Bilgi Toplama ve Değerlendirme

  36:06

  Delile dayalı yaklaşım baz alınarak konuların değerlendirme aşamasının uygun yürütülmesi adına yapılan çalışmalardan olan bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı hakkında açıklayıcı bilgiler yer almaktadır.

 • Saha Denetiminde Davranış ve İletişim

  21:36

  Saha denetimlerde denetçilerin uyması gereken kurallar ve sahayı inceleme esnasında dikkat etmesi gereken ana konular ele alınmaktadır.

 • Çatışma Yönetimi

  21:12

  Denetimler esnasında yaşanabilecek olumsuz durumlardan olan müşteri kuruluş ile çatışma yaşanması sırasında denetçinin konuya olan yaklaşımı ele alınmaktadır.

 • Denetim Delillerinin Değerlendirilmesi ve Ekip Toplantıları

  20:37

  Denetimlerin ara ve son dönemlerinde denetçilerin bilgi paylaşımı yapması adına yapılan ekip toplantılarının önemi ve yapılma yöntemleri aktarılmaktadır.

 • Gözlem ve İyileştirme Fırsatları

  21:38

  Denetim sonuçları arasında yer alan raporlama esnasında müşteri kuruluşa aktarılan denetim bulgu çeşitlerinden gözlem ve iyileştirme fırsatları hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 • Minör ve Majör Uygunsuzluk

  20:48

  Denetim sonuçları arasında yer alan raporlama esnasında müşteri kuruluşa aktarılan denetim bulgu çeşitlerinden majör ve minör uygunsuzluklar hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır.

 • Denetimin Gözden Geçirilmesi

  21:24

  Bu dersimizde, denetim sonuçlarının gözden geçirilmesi için yapılacak faaliyetler ele alınmaktadır.

 • Kapanış Toplantısı

  20:52

  Kapanış toplantısı denetim sonucunda planlama ve gerçekleştirme aşamaları dahil olacak şekilde yapılması ve yürütülmesi hakkında bilgiler aktarılmaktadır.

 • Denetim Raporunun Hazırlanması

  18:16

  Denetim esnasında elde edilen objektif kanıtların yer aldığı ve denetçinin ana sorumlulukları arasında yer alan raporlama faaliyetinin gereklilikleri ve raporlama esnasında yapılması gereken önemli uygulamalar ile ilgili açıklamalar yapılmaktadır.

 • Denetimin Sonlandırılması

  16:38

  Denetimin sonlandırılması ve denetim prosesinin müşteri, kuruluşa sonuç raporu ile iletilmesi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

 • Uygunsuzluklara Karar Verme ve Uygunsuzluk Çeşitleri

  32:15

  Uygunsuzlukların değerlendirilmesi esnasında karar verme yöntemleri ve değerlendirme çeşitleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

 • Denetimde Dikkat Edilecek Hususlar

  22:58

  Denetimde bütün bir proses boyunca yapılması gerek iyi uygulamalar ve yapılmaması gereken durumlar hakkında genel bilgiler sunulmaktadır.

 • Madde 4 Mülakatta Ele Alınacak Hususlar

  22:26

  ISO 22000:2018, Madde 8.3-8.4 – İzlenebilirlik ve Acil Durumlar için müşteri kuruluşta denetim esnasında ele alınacak hususlar anlatılmaktadır.

 • Madde 5 Mülakatta Ele Alınacak Hususlar

  22:27

  ISO 22000:2018, Madde 5-Liderlik için müşteri kuruluşta denetim esnasında ele alınacak hususlar anlatılmaktadır.

 • Madde 6 Mülakatta Ele Alınacak Hususlar

  19:54

  ISO 22000:2018, Madde 6-Planlama için müşteri kuruluşta denetim esnasında ele alınacak hususlar anlatılmaktadır.

 • Madde 7 Mülakatta Ele Alınacak Hususlar

  33:35

  ISO 22000:2018, Madde 7-Kaynaklar için müşteri kuruluşta denetim esnasında ele alınacak hususlar anlatılmaktadır.

 • Madde 8.1-8.2 Mülakatta Ele Alınacak Hususlar

  18:57

  ISO 22000:2018, Madde 8.1-8.2 – Operasyonel Planlama ve Ön Gereksinim için müşteri kuruluşta denetim esnasında ele alınacak hususlar anlatılmaktadır.

 • Madde 8.3-8.4 Mülakatta Ele Alınacak Hususlar

  13:54

  ISO 22000:2018, Madde 8.3-8.4 – İzlenebilirlik ve Acil Durumlar için müşteri kuruluşta denetim esnasında ele alınacak hususlar anlatılmaktadır.

 • Tehlikelerin Değerlendirilmesi İçin Ön Hazırlık Çalışmaları I 8.5.1.1-8.5.1.2

  32:34

  Bu dersimizde; kuruluşun üretimde kullanmış olduğu tüm hammadde malzemeleri ve ürüne temas eden materyaller için tüm yasal ve düzenleyici şartları da kapsayacak şekilde gıda güvenliği gereksinimleri karşılayacak gereklilikler anlatılmaktadır.

 • Tehlikelerin Değerlendirilmesi İçin Ön Hazırlık Çalışmaları II 8.5.1.3-8.5.1.4

  23:17

  Kuruluşta üretilmek istenen ve üretilen tüm nihai ürünler için yasal ve düzenleyici gereklilikleri de içerecek şekilde gıda güvenliği gereksinimleri karşılayan son ürün tanımları ile ilgili hususlar bu dersimizde ele alınmıştır.

 • Tehlikelerin Değerlendirilmesi İçin Ön Hazırlık Çalışmaları III 8.5.1.5

  23:41

  ISO 22000:2018, Madde 8.5.1.5 kuruluşta oluşturulması standartça zorunlu olan akış şemasının gereklilikleri hakkında bilgi bu dersimizde aktarılmıştır.

 • Tehlike Analizlerinin Yapılması–Genel 8.5.2.1

  16:50

  ISO 22000:2018, Madde 8.5.2.1, HACPP çalışmasının temelini oluşturan tehlike analizinin, kuruluştaki gıda güvenliği ekibi tarafından gerekli çalışmalar yapılara gıda güvencesini kontrol altında almaya yönelik gerekli önlem kombinasyonlar bu dersimizde ele alınmıştır.

 • Tehlikenin Değerlendirilmesi 8.5.2.3–8.5.3

  39:52

  ISO 22000:2018, Madde 8.5.2.3-8.5.3; kuruluşların belirlemiş olduğu gıda güvenliği tehlikelerini nasıl değerlendirdiği hakkında bilgiler bu dersimizde aktarılmaktadır.

 • Tehlike Kontrol Planı I 8.5.4

  25:07

  ISO 22000:2018, Madde 8.5.4, HACPP planları ve OPRP’lerin ve bunlara yönelik uygulamalar için denetim esnasında ele alınacak hususlar bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Tehlike Kontrol Planı II 8.5.4

  25:13

  ISO 22000:2018, Madde 8.5.4, HACPP planları ve OPRP’lerin ve bunlara yönelik uygulamalar için denetim esnasında ele alınacak hususlar bu dersimizde anlatılmaya devam edilmektedir.

 • Tehlike Kontrol Planı III 8.5.4

  24:36

  ISO 22000:2018, Madde 8.5.4, HACPP planları ve OPRP’lerin ve bunlara yönelik uygulamalar için denetim esnasında ele alınacak hususlar bu dersimizde anlatılmaya devam edilmektedir.

 • Tehlike Kontrol Planının Uygulanması 8.5.4.5

  27:05

  ISO 22000:2018, Madde 8.5.4.5, kuruluşta yer alan tehlike kontrol planlarının uygulanması ve sürdürülmesi ile ilgili kanıtların ele alınması bu dersimizde aktarılmıştır.

 • Tehlike Kontrol Planı Örnek Anlatımı – Pişirme

  15:52

  Tehlike kontrol planı örneği üzerinde pişirme prosesi incelenerek HACCP planı gereklikleri hakkında geniş bilgiler ve örnekler bu dersimizde ele alınmıştır.

 • Tehlike Kontrol Planı Örnek Anlatımı - Ön Soğutma

  24:24

  Tehlike kontrol planı örneği üzerinde ön soğutma prosesi incelenerek HACCP planı gereklikleri hakkında geniş bilgiler örnekler bu dersimizde ele alınmıştır.

 • Tehlike Kontrol Planı Örnek Anlatımı – Soğutma

  18:48

  Tehlike kontrol planı örneği üzerinde soğutma prosesi incelenerek HACCP planı gereklikleri hakkında geniş bilgiler ve örnekler bu dersimizde ele alınmıştır.

 • Tehlike Kontrol Planı Örnek Anlatımı – Depolama

  16:08

  Tehlike kontrol planı örneği üzerinde depolama prosesi incelenerek HACCP planı gereklikleri hakkında geniş bilgiler ve örnekler bu dersimizde ele alınmıştır.

 • PRP'ler ve Tehlike Kontrol Planında Belirtilen Bilgilerin Güncellenmesi–8.6

  24:32

  ISO 22000:2018, Madde 8.6, kuruluşta ortaya konan PRP ve tehlike kontrol planlarının güncellenmesi ile ilgili gereklilikler bu dersimizde incelenmiştir.

 • İzleme Ölçme Kontrolü – 8.7

  18:27

  ISO 22000:2018, Madde 8.7; kuruluşta kullanılan izleme ve ölçme cihazlarının taşıması gereken gereklilikleri ve bu gerekliliklerin sağlanıp sağlanmadığı gereklilikler bu dersimizde ele alınmıştır.

 • PRP'ler ve Tehlike Kontrol Planı ile ilgili Doğrulama – 8.8

  23:34

  ISO 22000:2018, Madde 8.8, PRP’ler ve tehlike kontrol planları için yürütülecek olan doğrulama gereklilikleri bu dersimizde ele alınmıştır.

 • Ürün ve Süreç Uygunsuzluklarının Kontrolü – 8.9

  15:26

  ISO 22000:2018, Madde 8.9; CCP’ler ve OPRP’lerde belirlenen kritik limitlerin aşılması veya eylem planlarının karşılanmadığı durumlarda bu süreçten etkilenen ürünlerin kullanımları geri çekilmeleri ve uygun olmayan ürün olarak ayrılması imha edilmeleri ve serbest bırakılmalarını içeren bilgiler bu dersimizde ele alınmıştır.

 • Düzeltmeler Düzeltici Faaliyetler – 8.9.2 – 8.9.3

  19:47

  ISO 22000:2018, Madde 8.9.2, 8.9.3; CCP’ler ve OPRP’lerde belirlenen kritik limitlerin aşılması veya eylem planlarının karşılanmadığı durumlarda bu süreçten etkilenen ürünlerin kullanımları geri çekilmeleri ve uygun olmayan ürün olarak ayrılması imha edilmeleri ve serbest bırakılmalarını içeren bilgiler bu dersimizde ele alınmıştır.

 • Potansiyel Güvenli Olmayan Ürünlerin Ele Alınması – 8.9.4

  20:03

  ISO 22000:2018, Madde 8.9.4, potansiyel güvenli olmayan ürünler ile ilgili yapılması gereken uygulamaları içeren konular bu dersimizde aktarılmıştır.

 • İzleme Ölçme Analiz Değerlendirme – 9.1

  23:17

  ISO 22000:2018, Madde 9.1; kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi performansını izlemek, ölçmek, analiz etmek ve değerlendirmek için gerekli faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulamaya alınması için sorgulanması gereken alanlar bu dersimizde ele alınmıştır.

 • İç Tetkik – 9.2

  24:24

  ISO 22000:2018, Madde 9.2 PRP’ler; doğrulama kontrolleri ve doğrulama faaliyetlerinin sonuçları, iç denetimler ve dış denetimlerin sonuçları dahil olmak üzere izleme ve ölçümden kaynaklanan uygun veri ve bilgileri analiz edip değerlendirme uygulamaları bu dersimizde aktarılmıştır.

 • Yönetim Gözden Geçirme – 9.3

  30:24

  ISO 22000:2018, Madde 9.3, Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin etkinliğini kontrol etmek için belirli aralıklar ile planlanan yönetim gözden geçirme çalışmasını nasıl yürüttüğünü denetçilerin nasıl ele alması gerektiği bu dersimizde aktarılmıştır.

 • İyileştirme 10

  22:06

  ISO 22000:2018, Madde 10, kuruluş içinde uygunsuzlukların ortaya çıkması durumunda bunun nasıl ele alındığı ve uygulamaların nasıl yürütüldüğü bu dersimizde incelenmiştir.

 • PUKO Çevrimi

  28:15

  ISO 22000:2018’deki proses yaklaşımı uygulamasında PUKÖ çevriminin nasıl araç olarak kullanılacağı, risklerin ele alınması ve iyileştirmelerin etkinliği bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Risk Temelli Düşünme

  15:26

  ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim sisteminin tüm unsurları uygulanırken sadece tehlike kontrol planlarını değil diğer tüm süreçleri de kapsayacak şekilde risk analizinin yapılması gerekliliği bu dersimizde ele alınmıştır.

 • Denetimde Raporların Hazırlanması ve Denetim Sonuç Karar Mekanizması

  14:26

  Denetimde rapor hazırlanması için gerekli bilgiler ve denetim sonucunun karar mekanizmasının işleyiş şekli gereklilikleri örnekler verilerek vaka çalışması üzerinden bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Uzaktan Denetim Uygulamaları

  11:34

  Uzaktan denetim uygulamalarının işleyiş şekli ve uygulanması ile ilgili dikkat edilmesi gereken bilgiler bu dersimizde aktarılmıştır.

 • Denetim Gerçekleştirme Özet

  36:02

  Denetimin gerçekleştirilmesi vaka çalışmaları ile birlikte bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Uygunsuzluk Örnekleri

  19:00

  Denetimde karşımıza çıkacak uygunsuzluk çeşitleri vaka çalışmaları üzerinden açıklayıcı bilgiler bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Gözlem Örnekleri

  10:44

  Denetimde karşımıza çıkacak gözlem örnekleri vaka çalışmaları üzerinden açıklayıcı bilgiler bu dersimizde aktarılmaktadır.

 • Dokümante Edilmiş Bilgi ve GGYS Doküman Örnekleri

  16:41

  Dokümantasyon için örnekler vaka çalışması ile detaylı olarak bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Açılış Toplantısı Senaryo

  21:41

  Açılış toplantısının daha iyi anlaşılması için bu dersimizde senaryolu canlandırması yapılmaktadır.

 • Üst Yönetim Görüşmesi Senaryo

  15:15

  Bu dersimizde, üst yönetim görüşmesi dersinin senaryolu canlandırması yer almaktadır.

 • Üretim Müdürü Görüşme Senaryo

  23:17

  Bu dersimizde, üretim müdürü görüşmesi dersinin senaryolu canlandırması yer almaktadır.

 • Kalite Kontrol Sorumlusu Görüşme Senaryo

  18:10

  Bu dersimizde, kalite kontrol görüşmesi dersinin senaryolu canlandırması yer almaktadır.

 • Satın Alma Sorumlusu Görüşme Senaryo

  18:21

  Bu dersimizde, satın alma sorumlusu görüşmesi dersinin senaryolu canlandırması yer almaktadır.

 • Denetim Esnasında Oluşan Uygunsuzluklar Senaryo

  14:18

  Uygunsuzlukların doğru anlaşılması için farklı örnek uygulamaları yapılmaktadır. Bu derste düzeltici faaliyet ve uygunsuzluk örnekleri üzerinden incelemeler yer almaktadır.

 • Denetçilerin Paylaşım Toplantısı Senaryo

  14:37

  Kapanış toplantısının hazırlık aşamalarını anlatan dersimiz ile örnek çalışmalar aktarılmıştır.

 • Denetim Esnasında Ortaya Çıkan Uygunsuzluğun Ele Alınışı Senaryo

  15:57

  Denetim esnasında yaşanacak uygunsuz durumlarının değerlendirilmesi için denetçi davranışları örnek uygulamalar ile bu dersimizde canlandırılmaktadır.

 • Rehberler ve Gözlemcilerin Rolleri Senaryo

  14:27

  Bu dersimizde, denetimlerde rehberlerin ve gözlemcilerin örnek uygulamalar ile aktarılması anlatılmaktadır.

 • PRP'lerin ve Tehlike Planlarının İncelenmesi Senaryo

  22:34

  Bu dersimizde örnek tehlike analizi incelemesi yapılarak dikkat edilmesi gereken noktalar ele alınmıştır.

 • Kapanış Toplantısı Öncesi Denetçi Paylaşım Toplantısı Senaryo

  09:33

  Bu dersimizde, kapanış toplantısı öncesinde ele alınması gereken konular örnek uygulamalar olarak anlatılmıştır.

 • Kapanış Toplantısının Yapılması Senaryo

  13:42

  Bu dersimizde kapanış toplantısı esnasında ele alınması gereken konular örnek uygulamalar olarak anlatılmıştır.

Güvenli gıda, sağlıklı yaşamla paraleldir. Gelin, hep birlikte Uluslararası ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri standardını öğrenerek herkes için parlak bir geleceğe adım atalım!

99 video eğitim

Tülin Ay

Gıda Mühendisi-Baş Denetçi


Uluslararası ISO 22000:2018 Baş Denetçi Eğitimi'nde neler var?

Bilginet Akademi

99 modül

Bilginet Akademi

123 saat eğitim

ISO 22000:2018 Baş Denetçi Eğitimi Nedir?

Sağlıklı olmak bir insanın en temel ihtiyacı ve en temel hakkıdır. Gıda ürünleri, sağlığımızı etkileyecek etmenlerin en başında gelmektedir. Gıda ürünlerinin güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak talebidir ve gıda ürünlerinin güvenliği üretici kurumlarda yönetimin ve çalışanın sorumluluğundadır.

 Bu bağlamda ISO 22000, daha sağlıklı gıda ve gıda ürünlerinin güvenliği için gıda güvenliği yönetim sistemi gerekliliklerini belirler ve buna göre sertifikalandırır. Bir kuruluşun gıdalarının güvenli olduğundan emin olmak için güvenlik tehlikelerini kontrol etme yeteneğini nasıl gösterebileceğinin haritasını çıkarmasına yardımcı olur.

Aynı zamanda ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi eğitimi, GGYS yürütmekle görevli olan tüm çalışanlar veya birinci, ikinci ve üçüncü taraf denetim yapma konusu ile ilgilenen bireyler için kapsamlı ve titizlikle oluşturulmuş, hibrit eğitim programıdır.

Toplum sağlığını birincil olarak etkileyen gıda güvenliği oldukça hassas bir konudur. Bu nedenle eğitim programımız kapsamı içerisinde;

• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetimlerinin planlanması,

• Sürecin yürütülmesi ve raporlanması,

• Standardı uygulamanın yararları,

• Denetçi olmak için şartlar ve denetçi sorumluluğu kuruluşun bağlamı,

• Liderlik,

• Gıda güvenliği politikası,

• Gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanması,

• Operasyonel planlama ve kontrol,

• Performans kontrolü ve ön gereksinimler yer almaktadır.

Sizler için 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Standardını uygulamaya yeni başlayanlardan, profesyonellere kadar kapsamlı ve anlaşılır bir eğitim programı hazırladık. Standardın belirlediği şekilde kuruluşlarda gıda güvenliği sisteminin kurulması, uygulanması ve sistemin sürekli geliştirilebilmesi için gerekli olan tüm bilgilere senaryolu bir şekilde yer veriliyor!

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi eğitimi uluslararası Exemplar Global ve İstanbul Kent Üniversitesi (KÜYEM) onaylı sertifikalı bir eğitimdir. Eğitim programı, ömür boyu erişime açık ve hibrit eğitim modeliyle ilerlemektedir.

Exemplar Global’in TPECS (Eğitim Sağlayıcısı ve Sınav Uzmanı Sertifikasyon Programı) statüsündeki akreditasyonu ile özellikle kalite yönetim sistemleri baş denetçiliği alanında uluslararası geçerlilikte sertifikasyon sağlamaktadır.

Daha Fazla

ISO 22000:2018 Baş Denetçi Eğitiminin Amacı Nedir?

Kursiyerlere gıda güvenliği yönetim sistemini tetkik edebilmeleri için gerekli bilgileri sağlamak ve gıda güvenliği tetkikçilerini, planlama, tetkike hazırlık ve raporlama dahil, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi prensiplerine ve uygulamalarına göre eğitmektir.

Uluslararası alanda rekabet edebilmek ve bunun gereği olan belirli standartlarda kaliteli ve nitelikli gıda üretimi yapmak için gıda alanında faaliyet gösteren kuruluşların ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine ihtiyacı vardır.

Rekabet dünyasında profesyonel olarak ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Sistemi Standardı baş denetçisi olmak için standardın ayrıntılarını öğreneceğiz video dersler, canlı yayınlar, süpervizyon ve sahada karşılaşabileceğiniz durumlarla ilgili senaryolu dersler gibi birçok püf noktaya yer vererek profesyonel olarak 22000:2018 gıda baş denetçisi olmanıza yardımcı oluyoruz!

Uluslararası alanda geçerliliği olan kriterlere göre denetim yapabilmek veya gıda kalitesi alanında gerekli yetkinlik, bilgi ve beceriyi kazanmak için eğitim programına hemen bugün başlayabilirsiniz.

Daha Fazla

ISO 22000:2018 Baş Denetçi Eğitimi Neden Önemli?

Güvenli olmayan gıdaların sonuçları çok ciddi olabilir. ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi eğitimiyle standardın tüm ayrıntılarını öğrenebilir, tüketicilerin refahını sağlayabilir ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini denetlemek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olabilirsin!

Daha Fazla
Uluslararası ISO 22000:2018 Baş Denetçi Eğitimi

ISO 22000:2018 Baş Denetçi Eğitimi Kursiyerlere Ne Vadediyor?

• Kursiyerlere uluslararası ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine göre birinci, ikinci ve üçüncü taraf denetim yapabilme yetkinliği sağlar.

•  Kuruluşlarda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlamak için referans noktanız olur.

• Taraf belgelendirme kuruluşları denetçileri ile aynı bakış açısı sahip olabilir ve taraf belgelendirme denetçisi bilgi seviyesine erişebilirsiniz.

•ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması aşamasında ihtiyacınız olan temel ve ileri seviye dokümantasyon bilgisine sahip olmanızı sağlar.

•  Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yürütülmesinde görev almak isteyenlere uluslararası bakış açısına sahip olmasını sağlar.

• Dünyadaki ve Türkiye'deki sertifikasyon ve akreditasyon uygulamalarını hakkında temel bilgiye erişebilirsiniz.

• Bir kuruluşta çalışırken, çalıştığınız ortamda bir üst statüye geçebilmeniz için önemli bir avantaj sağlar.

• 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi baş denetçiliği yaparak ek kazanç sağlamanızın önünü açar.

• Yetkinliğinizle birlikte denetimlerinizin standart kriterlerine uygun olarak yapmanız için gereken ayrıntılara sahip olmanızı sağlar.

• Gıda kalitesi alanında yöneticilik pozisyonunda çalışmanın önünü açabilirsiniz.

• Gıda kuruluşlarında sizlere yeni bir meslek kazandırarak rekabet ortamında başarılı olmanızın önünü açar.

• USS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri kuruluşunda aday 22000:2018 baş denetçisi olma fırsatı yakalamanızı sağlar.

• Belli saat dilimlerinde alınan eğitimler yerine kendi hızınızda ve istediğiniz yerden eğitime erişebilmenizi sağlar.

• Uluslararası Exemplar Global onaylı bir eğitim programının içinde yer alarak öz geçmişinizin güçlenmesini sağlar.

• Eğitim sertifikanız İstanbul Kent Üniversitesi (KÜYEM) onaylı olacak ve sertifikanız aynı zamanda e-devlette sertifikalarım bölümünde de yer alacaktır.

• Gıda güvenliği risk sınıflarına göre yıllar değişmekle birlikte özellikle sektörde 5-7 yıl arası deneyim kazanmış farklı meslek grupları da ISO 22000 baş denetçisi olmak için uluslararası geçerli ve üniversite onaylı ISO 22000:2018 Gıda Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimiyle ilk adımı atabilirler.

• Toplum sağlığı farkındalığı yüksek işletme sahipleri, gıda güvenliğini anlamak ve toplumun yaşam çıtasını yükseltmek için eğitim programımızı tercih etmektedir.

• Bilginet Akademi eğitim programdan faydalanmak için 18 yaş ve üzeri olması gerekmektedir.

ISO 22000:2018 Baş Denetçi Eğitime Kimler Katılabilir?

• ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini uygulayan sistem sorumluları,

• ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi alanında Baş Denetçi olmak isteyen; Gıda Mühendisleri, Gıda Teknikerleri, Kimyagerler, Biyologlar ve Veterinerler,

• Danışmanlar ve Baş denetçilik kariyerine adım atmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Yasal Düzenlemeler: Güncel bilgiler ve veriler takip edilir.

Sertifika Revizyonu Hakkında: Eğitimin yeni revizyonu geldiğinde sertifika güncellemesi yapılmamaktadır. Revizyon için tekrar başvuru gerekir.

Eğitimin Yapılacağı Yer (Süpervizyon): İstanbul Kent Üniversitesi (KÜYEM)

Süpervizyon: 1 Gün 8 Saat

Canlı Yayın: 4 Saat, 4 Canlı Yayın

Eğitim Saati: 123 Saat

Video Saati: 31 Saat 8 Dakika 

Modül Sayısı: 99 Modül

Eğitim Dili: Türkçe 

Eğitmen Adı: Tülin Ay

 

Daha Fazla
trainer
Eğitmen
Tülin Ay

Gıda Mühendisi-Baş Denetçi

2010 yılında Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Uygunluk değerlendirme sektörü ile tanışma, belgelendirme sektöründe çalışmaya başlaması ile gerçekleşti. Yönetim sistemi baş denetçilik eğitimlerini ilk aşamada ISO 9001 ve ISO 22000 standartlarına yönelik olarak IRCA onaylı BSI ve SGS gibi kuruluşlarda tamamladı.

İlerleyen zamanlarda baş denetçilik alanında yeni gelişmeler doğrultusunda ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, Sosyal Sorumluluk ve FSSC 22000, BRC FOOD & BRC Packaging gibi alanlarında baş denetçilik eğitimlerini tamamladı. Önemli standartlarda entegre denetimlerde aktif rol alarak denetçilik hayatını sürdürüyor.

Denetçilik yanında özel sektörde gıda güvenliği yönetim sistem kurulumunda danışmanlık görevlerini yürütmeyi başardı. Hem denetim tarafına hakim olmak hem de danışmanlık bölümünü yürütmek deneyim açısından daha da güçlenmesine neden oldu. Danışmanlığa ek olarak yönetim sistemleri alanında sayısız bilgilendirme ve baş denetçilik eğitimlerini yürüttü. Tülin Ay, sektöre bilgi becerisi yüksek kişiler yetiştirmek için bilgi becerisini aktarmak için elinden geleni yapmaya devam etmektedir.

Belgelendirme sektöründen akreditasyon gerekliliklerine hakim olmakla birlikte halen özel sektörde hizmet veren bir belgelendirme kuruluşunda belgelendirme müdürü olarak görevine devam etmektedir. Bu alanda belgelendirme müdürü olarak yetkin denetim yapılmasına yönelik denetçi yetiştirilmesi çalışmalarını yürütmektedir.


Örnek sertifikalar
logo
logo
logo
logo
Kursiyerlerimiz anlatıyor