Uluslararası ISO 9001:2015 Baş Denetçi Eğitimi

Hamdi Dilmenler

İTÜ Metalurji Müh. - Uluslararası Baş Tetkikçi

Kaçırılan fırsatlar, size "keşke" ile başlayan cümleler kurdurabilir. "Keşke" dememek için tüm dünyada geçerliliği olan yeni bir meslek edinme fırsatını kaçırmayın! Uluslararası ISO 9001:2015 Baş Denetçi eğitim programıyla yeni ve saygın bir mesleğe giriş yapın!

100 video eğitim
Image
Eğitim Tanıtım videosu
Ders Planı
 • Baş Denetçilik Nedir ve Eğitimin Amacı

  21:53

  Baş denetçilik; ISO 9001:2015 KYS ve ISO 190011:2018 Denetim Kılavuzu gerekliliklerine uygun olarak üçüncü taraf (belgelendirme) denetimlerini gerçekleştirmeye yetkili kişiler için tanımlanmış bir statüdür. Bu dersimizde; eğitimin amacı olan standartlara göre bilgi ve beceriler anlatılarak eğitim programına giriş yapılmaktadır.

 • Kalite Kavramlarını İncelemek

  21:56

  Kavramların ve tanımların doğru anlaşılması çalışmaların ve faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesinde temel bir unsurdur. Bu dersimizde kalite kavramlarını ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • Yüksek Seviyeli Yapı ve ISO 9001:2015 KYS Standardına Giriş

  11:16

  Bu dersimizde; yönetim sistemleri arasında entegrasyonu sağlama ve kolaylaştırma amacına yönelik olarak oluşturulan Yüksek Seviyeli Yapı ile birlikte KYS standardına giriş yapılmaktadır.

 • Baş Denetçilikte Kalite Yönetim Prensipleri

  10:53

  ISO 9001 standardının temeli teşkil eden yaklaşımlar 7 ana prensipte tanımlanmıştır. Bu dersimizde, bu 7 ana kalite yönetim prensibi anlatılmaktadır.

 • Süreç Yaklaşımı ve PUKÖ Modeline Detaylı Bakış

  12:51

  Süreç yaklaşımı; bir kuruluşun kalite politikası ve stratejik yönüne uygun olarak hedeflere ulaşmak için süreçlerin tanımlanmasını, yönetilmesini, izlenmesini ve birbirleriyle etkileşimini içerir. Süreç yönetimi, birçok alt faaliyetin oluşturduğu süreçleri esas alan bir yönetim yaklaşımıdır. Bu dersimizde; süreç yaklaşımı ve PUKÖ döngüsü anlatılmaktadır.

 • Risk Temelli Düşünme ve Diğer Yönetim Standartlarıyla İlişkileri

  19:02

  Risk temelli düşünme; sürdürülebilir ve etkin bir kalite yönetim sistemini oluşturmak için bir rehber niteliğindedir. ISO 9001:2015 gereklilikleri diğer yönetim sistemleri standartlarına gerekli entegrasyonu sağlamak ve artırmak için ISO tarafından geliştirilen çerçeve niteliği taşır. Bu nedenle dersimizde, risk temelli düşünmeyi ve diğer standartlarla ilişkileri anlatılmaktadır.

 • Kuruluşun Bağlamında İç ve Dış Hususlar I

  31:14

  Bir organizasyon, kendi amaçları ve stratejik yönü ile ilgili olan ve KYS’nin hedeflenen sonuçlarına ulaşma yeteneğini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen iç ve dış hususları belirlemekle sorumludur. Bu dersimizde kuruluşun bağlamı konusu anlatılmaktadır.

 • Kuruluşun Bağlamında İç ve Dış Hususlar II

  27:24

  KYS’yi etkileyen iç ve dış hususlar somut olarak belirlenmeli ve gözden geçirilmelidir. Bu dersimizde, bağlam ile birlikte ele alınan iç ve dış hususlara örnekler verilmektedir.

 • İlgili Taraflar

  21:34

  ISO 9001:2015 standardı kalite yönetim sistemiyle ilgili tarafların ve bunların kalite yönetim sistemine ilişkin şartlarının belirlenmesini gerekli kılmaktadır. Bu dersimizde, ilgili taraflar ve örnek uygulamalar anlatılmaktadır.

 • Kalite Yönetim Sisteminde Kapsamın Belirlenmesi

  10:27

  Bir organizasyonun kapsamı dokümante edilirken, kapsamda yer alan ürün ve hizmet türleri tanımlanmalı ve bu standardın herhangi bir maddesi, kuruluş tarafından uygulanamaz olarak belirlenirse, bunun gerekçesi açıklanmalıdır. Bu dersimizde kapsam belirleme ve bunula ilgili ayrıntılar yer almaktadır.

 • Baş Denetçilikte KYS ve Süreçleri I

  23:24

  Kalite Yönetim Sisteminin yönetimsel yapısı süreçler zincirine göre kurulur. Süreç bazlı bir sistem anlayışını temel alır. Bu dersimizde standarda göre süreç gereklilikleri anlatılmaktadır.

 • Baş Denetçilikte KYS ve Süreçleri II

  24:34

  Süreç alt yapısını doğru oluşturmak, sistemin başarıya ulaşmasında önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bu dersimizde süreçlere devam ederken, uygulamalı örneklerde anlatılmaktadır.

 • Baş Denetçilikte KYS ve Süreçleri III

  56:57

  Süreçlerle ilgili kayıtların ve bilgi birikiminin kuruluşun kurumsal kültürünü oluşturmada önemli bir rolü vardır. Bu dersimizde; süreç örneklerine devam edilirken elde edilen kayıtların muhafazası da anlatılmaktadır.

 • Müşteri Odaklılık ve Liderlik

  10:23

  KSY etkinliğinin arttırılması ve sürekliliğinin sağlanarak performansının yükseltilmesi için liderliğin çeşitli sorumlulukları vardır. Liderlik aynı zamanda kuruluş bünyesinde müşteri odaklı çalışmayı teşvik etmelidir. Bu dersimizde, liderlik ve müşteri odaklılık konusu anlatılmaktadır.

 • Kalite Politikası-Yetki ve Sorumluluklar

  15:25

  Üst yönetim, standart gerekliliklerine uygun olarak bir kalite politikası oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmeli ve ilgili görevler için yetki ve sorumlulukların tanımlanmasını sağlamalıdır. Bu derste kalite politikası gereklilikleriyle yetki ve sorumluluklar konusu ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

 • Risk ve Fırsatlara Yönelik Faaliyetler

  18:28

  Organizasyonlar standart gereklilikleri kapsamında; kalite yönetim sistemini planlarken, risk ve fırsatların tanımlanmasını dikkate almakla sorumludur. Bu dersimizde, risk ve fırsatları belirlemeye yönelik faaliyetler ile kalite hedeflerinin planlanması anlatılmaktadır.

 • Değişikliklerin Planlanması

  29:40

  Kalite Yönetim Sisteminde değişiklik ihtiyacı ortaya çıktığında birtakım unsurlar değerlendirilmeli ve gerekli değişiklik planlaması yapılmalıdır. Bu dersimizde; kaynaklar ve izlenmesi, kişiler, altyapı ve son olarak prosesler için ortam konuları anlatılmaktadır.

 • Ölçüm İzlenebilirliğinde Kalibrasyon

  16:29

  KYS gerekliliklerine göre ölçüm izlenebilirliği için ölçüm ekipmanı ilgili standartlara göre kalibre edilmeli veya doğrulanmalıdır. Bu dersimizde, ölçüm izlenebilirliği ve kalibrasyon anlatılmaktadır.

 • Ölçüm İzlenebilirliğinde Kurumsal Bilgi

  23:22

  Organizasyondaki süreçleri yürütmek ve ürün ve hizmetlerin uygunluğunu sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan bilgiler belirlenmelidir. Bu dersimizde; süreçler, ürün ve hizmetlerin uygunluğunu sağlamak için kurumsal bilginin detayları anlatılmaktadır.

 • Yeterlilik-Farkındalık ve İletişim

  43:17

  Bir kuruluşta çalışan kişi veya kişilerin kalite yönetim sisteminin performansını ve etkinliğini etkileyen gerekli yetkinlikleri belirlenmelidir. Bu dersimizde yeterlilik, farkındalık ve iletişim konuları anlatılmaktadır.

 • Dokümante Edilmiş Bilgi ve KYS Doküman Örnekleri I

  27:06

  Bir kalite yönetim sistemi için belgelenmiş bilgilerin boyutu, kuruluşun büyüklüğü, faaliyetlerin, süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin türü gibi nedenlerden dolayı bir kuruluştan diğerine değişebilir. Bu dersimizde, dokümante edilmiş bilgi ve çeşitli doküman örnekleri anlatılmaktadır.

 • Dokümante Edilmiş Bilgi ve KYS Doküman Örnekleri II

  22:18

  Bu dersimizde, dokümante edilmiş bilgi ve farklı doküman örneklerine devam edilmektedir.

 • Dokümante Edilmiş Bilgi ve KYS Doküman Örnekleri III

  37:17

  Bu dersimizde, dokümante edilmiş bilgi ve farklı doküman örneklerine devam edilmektedir.

 • Dokümante Edilmiş Bilgi ve KYS Doküman Örnekleri IV

  15:07

  Bu dersimizde, dokümante edilmiş bilgi ve farklı doküman örneklerine devam edilmektedir.

 • Dokümante Edilmiş Bilgi ve KYS Doküman Örnekleri V

  37:19

  Bu dersimizde, dokümante edilmiş bilgi ve farklı doküman örneklerine devam edilmektedir.

 • Destek Doküman Örnekleri Oluşturma ve Güncelleme

  12:52

  Standart dokümanların yanında farklı format veya özelliklere sahip olan ve sistemi destekleyen dokümanlar mevcuttur. Bu dersimizde, destek dokümanları için yapılması gerekenler detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

 • Ürün-Hizmet Şartları ve Müşteri ile İletişim

  05:24

  Müşteriye sunulacak ürün ve hizmetler için ihtiyaçlar belirlenmeli, ürün ve hizmetle ilgili bilgilerin sağlanması başta olmak üzere müşteri ile pek çok konuda gerekli iletişim kurulmalıdır. Bu dersimizde, ürün-hizmet şartları, müşteri ile iletişim ve tasarım konuları anlatılmaktadır.

 • Onaylı Tedarikçi Listeleri ve Kontrol

  10:06

  Standart gereklilikleri kapsamında; Organizasyonlar, dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin şartlara uygun olmasını güvence altına almalıdır. Bu dersimizde satın alma, giriş kontrol ve tedarikçi değerlendirmeleri anlatılmaktadır.

 • Üretim Hizmet Sunumu ve Tanımlama-İzlenebilirlik

  25:01

  Organizasyonlar, üretim ve hizmet sunumunu kontrollü koşullar altında gerçekleştirmelidir. Ayrıca gerektiğinde ürün ve hizmetlerin uygunluğunu sağlamak için tanımlamalar yapılmalı, izlenebilirlik sağlanmalıdır. Bu dersimizde; üretim-hizmet sunumu, tanımlama ve izlenebilirlik konularının detayları anlatılmaktadır.

 • Uygunsuzluk Önlemleri ve Performans Değerlendirmeleri

  18:52

  Uygunsuzluk bir gerekliliğin yerine getirilmemesidir. Kuruluşlar; uygunsuzluğun niteliğine dayalı olarak uygun önlemleri almalıdır. Bu dersimizde uygunsuzluk ve buna karşı yapılması gereken faaliyetler anlatılmaktadır.

 • Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Algısının İzlenmesi

  28:21

  Organizasyonlar, müşterinin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin ne ölçüde karşılandığı konusundaki algısını izlemeli, bu bilgilerin elde edilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi için yöntemler belirlemelidir. Bu dersimizde, müşteri memnuniyeti ve müşteri algısının izlenmesi yöntemleri anlatılmaktadır.

 • İç Denetimlerin Planlanması ve Gerçekleştirilmesi

  37:18

  Kuruluş, kalite yönetim sisteminin durumunu belirlemek için belirli periyotlarda iç tetkikler yapmalıdır. Bunun için denetim programı planlamalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Bu dersimizde, standart gereği olan iç tetkikler anlatılmaktadır.

 • Yönetimin Gözden Geçirmesi Nedir

  32:30

  Üst yönetim, kuruluşun KYS’ye uygunluğunun devam etmesini ve kuruluşun stratejik yönü ile uyumlu olmasını sağlamak için sistemi planlı aralıklarla gözden geçirmelidir. Bu dersimizde, YYG konusunun ayrıntıları anlatılmaktadır.

 • YGG Girdileri ve Çıktıları Nelerdir

  17:41

  YGG toplantısının planlı olarak gerçekleştirilmesi için girdi ve çıktıların tanımlanması gerekir. Bu dersimizde, YGG toplantısının girdileri ve çıktıları anlatılmaktadır.

 • İyileştirme-Düzeltici Faaliyetler ve Uygunsuzluk

  34:29

  Organizasyon, iyileştirme fırsatlarını belirlemeli ve seçmeli müşteri memnuniyetini artırmak için gerekli eylemleri uygulamalıdır. Bu dersimizde, iyileştirme faaliyetleri ile düzeltici faaliyet çalışmaları anlatılmaktadır.

 • Sürekli İyileştirme Anlayışı

  14:34

  Kuruluş, kalite yönetim sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürekli olarak iyileştirmek için çalışmalar yapmalıdır. Sürekli iyileştirme kapsamında analiz sonuçlarını, yönetimin gözden geçirmesinin çıktılarını değerlendirmelidir. Bu dersimizde sürekli iyileştirme yaklaşımının detayları anlatılmaktadır.

 • Yapı ve Terminoloji

  12:39

  ISO 9001:2015 Standardının madde yapısı ve bazı isimlendirmeleri, önceki baskıya kıyasla diğer yönetim sistemi standartlarıyla uyumluluğu geliştirmek için değiştirilmiştir. Bu dersimizde, yapı ve terminoloji ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

 • Ürünler-Hizmetler ve Risk Temelli Düşünme

  10:16

  Önceki versiyonda tüm çıktılar için “ürün” terimi kullanılırken, yeni versiyonda” "ürünler ve hizmetler" terimi kullanılmaktadır. Bu dersimizde terminoloji kapsamındaki ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri ile risk temelli yaklaşım konusunda açıklayıcı bilgiler yer almaktadır.

 • Uygulanabilirlik ve Dokümante Edilmiş Bilgi

  16:39

  Bu standart, kuruluşun kalite yönetim sistemi şartlarının uygulanabilirliği ile ilgili "hariç tutmalara" herhangi bir atıfta bulunmamaktadır. Bu dersimizde, terminoloji konularında geçen uygulanabilirlik ve dokümante edilmiş bilgi kavramı anlatılmaktadır.

 • Ek B Açıklamaları I

  05:03

  ISO/TC 176 tarafından, standardın Ek B kısmında açıklanan standartlar, bu standardı uygulayan kuruluşlara destekleyici bilgi sağlamak için geliştirilmiştir. Bu dersimizde, bu konu ile ilgili ayrıntılar anlatılmıştır.

 • Ek B Açıklamaları II

  13:42

  ISO 10002, 10003, 10004, 10005 gibi kılavuz bilgiler bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • ISO 9001:2015 Konu Tekrarı

  05:39

  Bu dersimizde, ISO 9001:2015 KYS ile ilgili açıklayıcı özet bilgiler yer almaktadır.

 • Yenilikler Terimler

  19:28

  ISO 19011:2018 kılavuz bilgileri, önceki versiyona göre, birtakım değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu dersimizde, yeni versiyonla gelen yeniliklere, terimlere ve prensiplere yer verilmektedir.

 • Denetim Prensipleri

  15:10

  ISO 19011 standardına göre; denetim esnasında uyulması gereken birtakım ilkeler ve kurallar vardır. Bu dersimizde, denetim ilkeleri ve kuralları anlatılmaktadır.

 • Denetim Prensipleri Risk Değerlendirme

  11:19

  Denetim ile ilgili temel prensipler, denetimlerin yol haritasıdır. Bu dersimizde, temel prensiplerin devamı ve denetimde risk yönetimi anlatılmaktadır.

 • Risk Yönetimi

  10:49

  Risk yönetiminin doğru yönde olması kuruluşa birçok fırsat sunabilir. Bu dersimizde, denetimde risk yönetimi anlatılmaktadır.

 • Denetim Türleri

  15:34

  Denetimler, uygulayan açısından bazı türlere ayrılır. Bu dersimizde, denetim türleri ve özellikleri anlatılmaktadır.

 • Denetim Programı

  21:37

  Bir denetimin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için etkin bir denetim programının hazırlanması gerekir. Bu dersimizde, denetim programının özellikleri anlatılmaktadır.

 • Riskler Fırsatlar

  25:46

  Risklerin ve fırsatların etkin olarak değerlendirilmesi bir denetimin başarısı için şarttır. Bu dersimizde, risk ve fırsatların değerlendirilmesi anlatılmaktadır.

 • Yetkinlikler Program Kapsamı

  20:09

  Bu dersimizde, denetim programının yönetimi konularına devam edilmektedir.

 • Denetim Yöntemleri ve Ekibin seçilmesi

  11:53

  Denetim planlamaları kapsamında, denetim yönteminin ve ekibinin seçilmesi önemli bir faaliyet aşamasıdır. Bu dersimizde, denetim yöntemleri ve denetim ekibinin seçilmesi anlatılmaktadır.

 • Denetim Programı Sonuçları

  13:26

  Denetim planlamaları kapsamında, denetim yönteminin ve ekibinin seçilmesi önemli bir faaliyet aşamasıdır. Bu dersimizde; programının sonuçları, kayıtlar ve izlenmesi gerekenler anlatılmaktadır.

 • Denetimin Başlatılması

  14:50

  Denetimlerin doğru olarak uygulanması, önceden yapılan planlı çalışmaların sonucuna bağlıdır. Bu derste denetimlerin uygulanması ile ilgili bilgiler anlatılmaktadır.

 • Denetim Faaliyetleri

  10:08

  Denetimlerin doğru olarak uygulanması, önceden yapılan planlı çalışmaların sonucuna bağlıdır. Bu dersimizde, denetimlerin faaliyetleri ile ilgili bilgiler anlatılmaktadır.

 • Denetimin Planlanması

  07:08

  Denetimler için özgün bir planlama çalışması yapılmalıdır. Bu dersimizde denetimin planlanması ile ilgili bilgiler anlatılmaktadır.

 • Planlama İş Bölümü

  09:30

  Denetimler için özgün bir planlama çalışması yapılmalıdır. Bu dersimizde, denetimin planlanması ve iş bölümü ile ilgili bilgiler anlatılmaktadır.

 • Soru Listeleri

  15:37

  Denetimlerde iş akışını kolaylaştıran ve denetçiye kılavuzluk görevi yapan soru listeleri kriterlere uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu dersimizde, soru listeleri anlatılmaktadır.

 • Rehber ve Gözlemciler

  08:07

  Rehberler ve gözlemciler denetim akışının daha sağlıklı olmasına katkı verebilirler. Bu dersimizde, rehberlerin ve gözlemcilerin görevleri ve sorumlulukları anlatılmaktadır.

 • Açılış Toplantısı

  24:34

  Denetim sırasında açılış toplantısında neler yapılması gerektiği bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • İletişim ve Bilgi Toplama

  14:02

  Denetim yönetiminde etkili iletişim kurulması, bilgi toplama konusunda önemli avantaj sağlar. Bu dersimizde, denetimde iletişimin önemi ve bilgi toplama faaliyetleri anlatılmaktadır.

 • Bilgi Toplama Doğrulama

  11:34

  Denetim yönetiminde etkili iletişim kurulması, bilgi toplama konusunda önemli avantaj sağlar. Bu dersimizde, denetimde iletişimin önemi ve bilgi toplama faaliyetleri anlatılmaktadır.

 • Denetimde Örnekleme

  22:01

  Denetimlerde tüm yazılı bilgilerin tek tek incelenmesi hem zaman açısından hem de pratikte mümkün değildir. O nedenle örnekleme yolu ile denetim yapılır. Bu dersimizde, örnekleme konusu anlatılmaktadır.

 • Bilgi Toplama Ziyaretler

  10:37

  Denetimde bilgi toplama ve ziyaretler bu dersimizde anlatılmaktadır.

 • Bilgi Toplama Görüşmeler

  19:46

  Denetimde bilgi toplama konusunu ele alınmıştı. Bu dersimizde de bilgi toplama konusunun devamı anlatılmaktadır.

 • Sanal Denetim

  06:48

  Denetim yöntemleri kapsamında bazen, şartlar gereği sanal denetim yapılabilir. Bu dersimizde, sanal denetim konusu anlatılmaktadır.

 • Sanal Denetimde Yetkinlik

  09:13

  Denetim yöntemleri kapsamında bazen, şartlar gereği sanal denetim yapılabilir. Bu dersimizde, sanal denetim konusu anlatılmaktadır.

 • Bulgular Uygunsuzluklar

  13:15

  Bu dersimizde, denetimde boyunca çok önemli bir husus olan bulgular ve uygunsuzlukların detayları anlatılmaktadır.

 • Uygunsuzluk Örnekleri-1

  18:57

  Uygunsuzlukların objektif olarak belirlenmesi, birinci derecede önemlidir. Bu dersimizde, uygunsuzluklar ile ilgili örnekler ve bunlara istinaden yapılan düzeltici faaliyet örnekleri yer almaktadır.

 • Uygunsuzluk Örnekleri-2

  14:41

  Bu dersimizde, uygunsuzluklar ile ilgili örnekler ve bunlara istinaden yapılan düzeltici faaliyet örnekleri yer almaktadır.

 • Düzeltici Faaliyet Çalışmalarına Örnekler

  35:41

  Uygunsuzlukların doğru anlaşılması açısından farklı örnek uygulamaları yapılmalıdır. Bu derste uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyet örneklerine devam edilmektedir.

 • Gözlem Örnekleri

  16:30

  Gözlem; denetimlerde belirlenen iyileştirmeye açık olan izlenimlerdir. Gözlemler dikkate alınmadığında bir sonraki denetimde uygunsuzluğa dönüşebilir. Bu dersimizde, gözlem örneklerini inceliyoruz.

 • Kapanış Toplantısına Hazırlık

  04:25

  Denetim uygulandıktan sonraki aşama kapanış toplantısıdır. Bu dersimizde, kapanış toplantısına hazırlık ile ilgili detaylar anlatılmaktadır.

 • Kapanış Toplantısı

  10:58

  Kapanış toplantısının yapılması ile denetim uygulaması sona erer. Bu dersimizde kapanış toplantısının detayları anlatılmaktadır.

 • Denetim Raporu

  13:41

  Denetim sonrasında ekip lideri, eldeki bulgulara göre bir denetim raporu hazırlar. Bu dersimizde, denetim raporu ile ilgili bilgiler anlatılmaktadır.

 • Raporun Dağıtımı ve Denetimin Tamamlanması

  09:47

  Denetim raporu yazıldıktan sonra, denetim planında tanımlanan ilgili taraflara dağıtılmalıdır. Bu dersimizde, denetim raporunun dağıtımı ve denetimin tamamlanması anlatılmaktadır.

 • Denetçilerin Yetkinliği ve Değerlendirilmesi

  31:40

  Denetçilerin, denetimi gerçekleştirebilmesi için belirli bir yetkinliğe sahip olmaları gerekir. Bu dersimizde, denetçi yetkinliği ve değerlendirilmesi anlatılmaktadır.

 • Denetçi Özellikleri ve Yetkinlik

  27:38

  Denetçilerde yetkinlik açısından birtakım özellikler ve kriterlerin bulunması gerekir. Bu dersimizde, denetçi özellikleri anlatılmakta ve yetkinlik konularına devam edilmektedir.

 • Denetçi Değerlendirme Yöntemi

  09:34

  Bu dersimizde, denetçi değerlendirme hususların neler olduğu anlatılmaktadır.

 • Ek-A Denetim Yöntemlerinin Uygulanması

  14:33

  Bir denetim yöntemi seçerken; denetçi yetkinliği göz önünde bulundurulmalı, denetim amaçları, kapsamı gibi konular dikkate alınmalıdır. Bu dersimizde, denetim yöntemleri ile ilgili olarak gerekli detaylar anlatılmaktadır.

 • Uygunluk Konu Bağlamı

  15:49

  Organizasyonlar, uygunluğun sağlanması konusunda gerekli kanıtları ortaya koymalıdır. Bu dersimizde, uygunluğun sağlanması ve konunun bağlamı anlatılmaktadır.

 • Yaşam Çevrimi Tedarikler Dokümanlar

  07:37

  Özellikle çevre konularında önemli bir yer tutan yaşam çevrimi yaklaşımının denetçiler tarafından önemsenmesi gerekiyor. Bu dersimizde yaşam çevrimi, tedarik zinciri denetimi ve denetim çalışma dokümanlarının hazırlanması anlatılmaktadır.

 • Kalite Yönetim Standartları Soruları I

  39:49

  3. taraf belgelendirme denetimi yapıldığında sorulması gerekenler ve soruların cevapları olması gerekir. Bunun için öncelikle de elimizde soru listeleri olması gerekir. Soru listeleri ISO 9001:2015 standartının tamamını kapsamalıdır. Bu dersimizde, bunların detayları anlatılmaktadır.

 • Kalite Yönetim Standartları Soruları II

  34:53

  Bu dersimizde, KYS sorularının detayları anlatılmaya devam edilmektedir.

 • Kalite Yönetim Standartları Soruları III

  35:06

  Bu dersimizde, KYS sorularının detayları anlatılmaya devam edilmektedir.

 • Kalite Yönetim Standartları Soruları IV

  45:52

  Bu dersimizde, KYS sorularının detayları anlatılmaya devam edilmektedir.

 • Kalite Yönetim Standartları Soruları V

  43:28

  Bu dersimizde, KYS sorularının detayları anlatılmaya devam edilmektedir.

 • Kalite Yönetim Standartları Soruları VI

  39:11

  Bu dersimizde, KYS sorularının detayları anlatılmaya devam edilmektedir.

 • Kalite Yönetim Standartları Soruları VII

  29:42

  Bu dersimizde, KYS sorularının detayları anlatılmaya devam edilmektedir.

 • Kalite Yönetim Standartları Soruları VIII

  23:18

  Bu dersimizde, KYS sorularının detayları anlatılmaya devam edilmektedir.

 • Riskler ve Fırsatlar (Senaryo)

  11:01

  Bu dersimizde, Riskler ve Fırsatlar dersinin senaryolu canlandırması yer almaktadır.

 • Denetim Programı Sonuçları (Senaryo)

  08:40

  Bu dersimizde, Denetim Programı Sonuçları dersinin senaryolu canlandırması yer almaktadır.

 • Rehberler ve Gözlemciler (Senaryo)

  11:37

  Bu dersimizde, rehber ve gözlemcilerin neler yapması gerektiği senaryolu bir şekilde anlatılmaktadır.

 • İletişim ve Bilgi Toplama (Senaryo)

  08:17

  Bu dersimizde, İletişim ve Bilgi Toplama dersinin senaryolu canlandırması yer almaktadır.

 • Bilgi Toplama ve Görüşmeler (Senaryo)

  06:57

  Bu dersimizde, Bilgi Toplama ve Görüşmeler dersinin senaryolu canlandırması yer almaktadır.

 • Sanal Denetim (Senaryo)

  09:04

  Bu dersimizde, sanal denetim dersinin senaryolu canlandırması yer almaktadır.

 • Raporun Dağıtımı ve Denetimin Tamamlanması (Senaryo)

  03:41

  Bu dersimizde, Raporun Dağıtımı ve Denetimin Tamamlanması dersinin senaryolu canlandırması yer almaktadır.

 • Bilgi Toplama ve Ziyaretler (Senaryo)

  12:50

  Bu dersimizde, Bilgi Toplama ve Ziyaretler dersinin senaryolu canlandırması yer almaktadır.

 • Denetçilerin Yetkinliği ve Değerlendirilmesi (Senaryo)

  09:04

  Bu dersimizde, Denetçilerin Yetkinliği ve Değerlendirilmesi dersinin senaryolu canlandırması yer almaktadır.

 • Kapanış Toplantısına Hazırlık (Senaryo)

  13:26

  Bu dersimizde, Kapanış Toplantısına Hazırlık dersinin senaryolu canlandırması yer almaktadır.

 • Kapanış Toplantısı (Senaryo)

  09:44

  Bu dersimizde, Kapanış Toplantısı dersinin senaryolu canlandırması yer almaktadır.

Kaçırılan fırsatlar, size "keşke" ile başlayan cümleler kurdurabilir. "Keşke" dememek için tüm dünyada geçerliliği olan yeni bir meslek edinme fırsatını kaçırmayın! Uluslararası ISO 9001:2015 Baş Denetçi eğitim programıyla yeni ve saygın bir mesleğe giriş yapın!

100 video eğitim

Hamdi Dilmenler

İTÜ Metalurji Müh. - Uluslararası Baş Tetkikçi


Uluslararası ISO 9001:2015 Baş Denetçi Eğitimi'nde neler var?

Bilginet Akademi

100 modül

Bilginet Akademi

117 saat eğitim

Uluslararası ISO 9001:2015 Baş Denetçi Eğitimi Nedir?

Dünyanın en yaygın yönetim standardı olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, bütün operasyonel süreçleri en iyi şekilde izleme, yönetme ve raporlamaya yardımcı olan standarttır. Müşteri memnuniyeti anlayışını temel alan standart sisteminin işlerliğini sağlayan ve sürekli iyileştirme yapılıp yapılmadığını kontrol eden ve bunu belgelendirme firmasına raporlayan kişilere ise baş denetçi denir.

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) denetimini gerçekleştirmek için gerekli olan uzmanlık ve yetkinliğinizi geliştirmek için ihtiyaç duyulan bilgilerin detaylı bir şekilde anlatıldığı eğitim programıdır.

Eğitim programı iki bölümden oluşmaktadır. Etkili bir KYS tetkiki uygulamak için birinci bölüm, ISO 9001:2015 “Kalite Yönetim Sistemi” ve ikinci bölüm, ISO 19011 “Yönetim Sistemi Tetkik Rehberi” ile bağlantılı temel gerekliliklerine bu eğitim programında yer almaktadır.

Baş Denetçi eğitimleri alanında Türkiye’de ilk kez hibrit eğitim modeliyle kursiyerlerimize hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Hibrit eğitim sayesinde belirli saatlere sıkıştırılmış eğitimler yerine, kendi hızınızda öğrenebilme ve videoları tekrar izleme özelliğiyle eğitimden sağladığınız fayda daha yüksek olacaktır.

Eğitim programımızın bir başka özelliği; standart versiyonu güncellenmeye gidildiğinde öğrenci panelinizdeki eğitiminizde güncellenecektir. Bu sayede standartın en güncel haline erişim sağlayabileceksiniz.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi eğitimlerinde aranan en önemli özellik uluslararası onaylı olması ve şartlarına uygun olarak etkin Kalite Yönetim Sistemi denetimlerinin yapılması ve yönetilmesi için gerekli tüm bilgi ve becerileri, sahada karşılaşabileceğiniz birçok soru, sorun ve çözümlerine yer verilmesidir.

Bilginet Akademi ve Uluslararası Exemplar Global onaylı ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi eğitim programı ayrıcalığıyla dünyanın her yerinde ISO 9001 baş denetçisi olarak çalışma fırsatına sahip olacaksınız.

Eğitim sonunda başarılı olduğunuz takdirde Exemplar Global sitesine üye olarak uluslararası Exemplar Global rozetine sahip olmaya hak kazanırsınız. ISO 9001:2015 Baş Denetçi eğitimiyle Bilginet Akademi’deki eğitim kaynaklarına ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz.

Aynı zamanda USS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri kuruluşunda aday baş denetçi olma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Daha Fazla

Uluslararası ISO 9001:2015 Baş Denetçi Eğitiminin Amacı Nedir?

Eğitimin amacı; ISO 9001:2015 ve ISO 19011:2018 standartlarına uygun olarak, kursiyerlere uluslararası alanda geçerliliği olan kriterlere göre denetim yapabilmeleri için gerekli yetkinlik, bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Eğitim programımızın bir diğer amacı da kariyerini eğitimle güçlendirmek isteyen kişilere hibrit eğitim modeli sayesinde belli saat dilimleri yerine kendi hızında öğrenmesini sağlamaktır.

Rekabet dünyasında profesyonel olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi baş denetçisi olmak için standardın ayrıntılarını öğreneceğiz video dersler, canlı yayınlar, süpervizyon ve sahada karşılaşabileceğiniz durumlarla ilgili senaryolu dersler gibi birçok püf noktaya yer vererek profesyonel olarak baş denetçi olmanızı sağlar.

Daha Fazla

Uluslararası ISO 9001:2015 Baş Denetçi Eğitiminin Önemi

9001:2015 Baş Denetçi eğitim programıyla; bir kuruluşun kalite yönetim sistemlerinin uygunluğunu ve performansını değerlendirerek, gerekli donanımlara sahip olup prestijli bir iş yapmanın kapısını açmış olacaksınız. Bu eğitim aynı zamanda mevcut işinizi geliştirme şansı verecek ve sizler de geleceğinize bir yatırım yapmış olacaksınız.

Kalite yönetiminin uygulanmasını ve denetlenmesini öğrenerek, rekabet ortamında bir adım önde olmanız için oluşturulmuş eğitim programıdır.

Daha Fazla
Uluslararası ISO 9001:2015 Baş Denetçi Eğitimi

Uluslararası ISO 9001:2015 Baş Denetçi Eğitimi Kursiyerlere Ne Sağlar?

• Uluslararası geçerliliği olan standartlara göre üçüncü taraf belgelendirme için denetim yapabilme yetkinliği sağlar.

• Yetkinliğinizle birlikte denetimlerinizin standart kriterlerine uygun olarak yapmanız için ayrıntılara sahip olmanızı sağlar.

• Kalite Yönetim Sistemi alanında yöneticilik pozisyonunda çalışmanın önünü açabilirsiniz.

• Küresel olarak kabul edilen sertifikanızla ISO 9001 baş denetçilik yapmanız için size güven verir.

• Denetçileri ISO 9001'in revize edilmiş versiyonu ve yeni standarda göre denetlemek için gereken beceriler konusunda kaynak nokta olmanızın önünü açar.

• Bir kuruluşta çalışırken, çalıştığınız ortamda bir üst statüye geçebilmeniz için önemli bir avantaj sağlar.

• Baş denetçilik yaparak ek kazanç sağlamanızı sağlar.

• Kalite alanında sizlere yeni bir meslek kazandırarak rekabet ortamında başarılı olmanızı sağlar.

• Toplumda saygınlığı olan, prestijli bir statüde çalışma olanağına sahip olmanız için size bir bakış açısı kazandırır.

• Uluslararası Exemplar Global onaylı bir eğitim programının içinde yer alarak özgeçmişinizin güçlenmesini sağlar.

• Eğitim sertifikanız İstanbul Kent Üniversitesi (KÜYEM) onaylı olacak  ve sertifikanız aynı zamanda e-devlette sertifikalarım bölümünde de yer alacaktır.

• Farklı olaylar ve konularda muhakeme yapabilme yeteneğinizi geliştirir.

• Etkin iletişim kurabilme ve analitik düşünme kabiliyetinizi arttırır.

• Sorunlara standart yaklaşımlar yerine yaratıcı çözüm önerileri geliştirmenizi sağlar.

• USS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri kuruluşunda aday baş denetçi olma fırsatı yakalamanızı sağlar.

• Belli saat dilimlerinde alınan eğitimler yerine kendi hızınızda ve istediğiniz yerden eğitime erişebilmenizi sağlar.

• Eğitim programına katılmak için 18 yaş ve üzeri olması gerekmektedir.

Uluslararası ISO 9001:2015 Baş Denetçi Eğitime Kimler Katılabilir?

• Kuruluşlarda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin yürütülmesinde görev alan çalışanlar, denetçiler ve denetçi adayları, danışmanlar, başdenetçilik alanında kariyer yapmak herkes katılım sağlayabilir.

Yasal Düzenlemeler

ISO 9001:2015 ve ISO 19011:2018 standardının son güncel versiyonları takip edillir.

Eğitimin Yapılacağı Yer (Süpervizyon): İstanbul Kent Üniversitesi (KÜYEM)

Sertifika Revizyonu Hakkında: Eğitimin yeni revizyonu geldiğinde güncelleme yapılmamaktadır. Revizyon için tekrar başvuru gerekir.   

Süpervizyon: 1 Gün 8 Saat

Canlı Yayın: 4 Saat, 4 Canlı Yayın

Eğitim Saati: 117 Saat

Video Saati: 29 Saat 30 Dakika

Modül Sayısı: 100 Modül

Eğitim Dili: Türkçe 

Eğitmen Adı: Hamdi Dilmenler

Daha Fazla
trainer
Eğitmen
Hamdi Dilmenler

İTÜ Metalurji Müh. - Uluslararası Baş Tetkikçi

1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yönetim sistemleri ve kişisel gelişim konularındaki temel eğitimlerini Koç Holding başta olmak üzere KOSGEB, TÜSSİDE ve diğer özel eğitim kuruluşlarından aldı.

1985-2000 yılları arasında otomotiv yan sanayii sektöründe kalite kontrol mühendisliği, Üretim planlama mühendisliği ve kalite müdürlüğü görevlerini yürüttü. Bu görevleri esnasında; çalıştığı firmaların Tofaş, Mercedes, Otosan, Valeo gibi kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen denetimlerinde bulundu.

2000 yılından itibaren özel sektördeki görevinden ayrılarak, DİLMENLER AKADEMİ Yönetim Sistemleri Danışmanlık ve Eğitim Merkezini kurdu ve serbest piyasada Baş Denetçilik, danışmanlık ve eğitim hizmetleri alanında çalışmaya başladı. ISO 9001:2015 KYS, ISO 14001:2015 ÇYS yönetim sistemlerinde uluslararası baş denetçidir. Uzun yıllardan beri çok sayıda kuruluşun denetimlerini gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda A sınıfı iş güvenliği uzmanıdır.

Bursa Uludağ Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak Yönetim Sistemleri, İş Güvenliği ve İletişim Teknikleri dersleri veren Dilmenler, Kamu ve özel sektördeki eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra Kalite Birliği Derneği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yine Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünde yer alan Ulutek’ te organize edilen Kalite Ordusu eğitimlerinde eğitmen olarak görev almaktadır.

Dilmenler aynı zamanda Bursa Haber Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmaktadır.


Örnek sertifikalar
logo
logo
logo
logo
Kursiyerlerimiz anlatıyor

Sıkça Sorulan Sorular